Zamknij okno Drukuj dokument

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego      

    Kierownik USC:
    Gabriela Błoniarz
    Telefon: 7312107 lub 7312111 wew. 40  
gabriela.bloniarz@osiecznica.pl
    Pokój nr 10


ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

KIEROWNIK STANU CYWILNEGO

IMIĘ I NAZWISKO

mgr Gabriela Błoniarz

OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 CZERWCA 2014 R

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.        Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.        Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.        Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.        Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.        Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.        Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.        Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.        Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.        Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.    Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.        Dokonywanie rejestracji akt stanu cywilnego oraz dokonywanie innych czynności związanych z rejestracją akt stanu cywilnego wynikających z przepisów dot. akt stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

2.        Wydawanie wypisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.

3.        Dokonywanie aktualizacji ksiąg stanu cywilnego.

4.        Zawiadamianie innych urzędów stanu cywilnego o sporządzonych aktach.

5.        Wysyłanie aktów stanu cywilnego oraz zawiadomień o zmianach zachodzących w aktach stanu cywilnego do ewidencji ludności i dowodów osobistych.

6.        Prowadzenie ewidencji posiadanych ksiąg stanu cywilnego.

7.        Prowadzenie akt zbiorowych do poszczególnych rodzajów ksiąg.

8.        Prowadzenie skorowidzów alfabetycznych do poszczególnych rodzajów ksiąg oraz innych pomocy kancelaryjnych.

9.        Potwierdzanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.

10.    Sporządzanie sprawozdań statystycznych do GUS-u.

11.    Przyjmowanie od osób rozwiedzionych oświadczeń o powrocie do poprzedniego nazwiska.

12.    Sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie postanowień sądowych i decyzji administracyjnych.

13.    Sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie wypisów wystawionych przed rokiem 1946 przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację aktu stanu cywilnego.

14.    Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego oraz akt zbiorowych dbanie o ich konserwację i zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15.    Sporządzanie protokołu zawarcia związku  małżeńskiego poza lokalem USC.

16.    Występowanie o przyznanie medali za długoletnie pozycie małżeńskie.

17.    Prowadzenie korespondencji dot. wypisów z akt stanu cywilnego z placówkami konsularnymi państw obcych oraz placówkami konsularnymi RP.

18.    Prowadzenie postępowań w sprawie  decyzji dot. zmiany imienia i zmiany nazwiska.

19.    Opiniowanie wniosków o nabycie nieruchomości przez cudzoziemców zamieszkałych na pobyt stały w RP.

20.    Załatwianie spraw repatriacji rodzin polskich z zagranicy.

21.    Prowadzenie komputerowego systemu USCWIN.

22.    Prowadzenie rejestru przesyłek przychodzących do USC.

23.    Wydawanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych na terenie gminy.

24.    Wydawanie decyzji dot. organizacji imprez masowych na terenie gminy.

25.    Prowadzenie ewidencji ludności w tym bieżące nanoszenie zmian osobowo-adresowych do systemu SelWin.

26.    Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązku meldunkowego.

27.    Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności.

28.    Sporządzanie wykazów uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i nauki.

29.    Wykonywanie zadań dotyczących tworzenia banku danych w ramach LBD.

30.    Prowadzenie statystyki demograficznej w gminie z podziałem na miejscowości.

31.    Aktualizowanie rejestru wyborców w gminie.

32.    Prowadzenie  rejestru osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz wykazu osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

33.    Podejmowanie działań w celu zabezpieczenia stawiennictwa do rejestracji i poboru.

34.    Sporządzanie wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej dla Powiatowej Komisji Lekarskiej.

35.    Wysyłanie wezwań do stawiennictwa na kwalifikacje wojskową.

36.    Załatwianie spraw związanych  z uznawaniem żołnierzy za jedynych żywicieli rodziny.

37.    Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

38.  Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

39.    Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Sekretarza Gminy i Wójta Gminy.

 

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica       z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………………………

(data i podpis pracownika)Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2007-01-26 13:34:32
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2007-01-26 13:35:23
Ostatnia zmiana:2018-01-29 10:03:33
Ilość wyświetleń:10791