Zamknij okno Drukuj dokument

 

STATUT

Gminnego Przedszkola

w Osiecznicy
 


Tekst jednolity z dnia 26 sierpnia 2015r.
NAZWA PRZEDSZKOLA


§ 1.


Przedszkole nosi nazwę: Gminne Przedszkole w Osiecznicy.


§ 2.


 1. Siedzibą przedszkola jest miejscowość : Osiecznica.

 2. Adres przedszkola: Osiecznica, ul Lubańska 53.


§ 3.


Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Osiecznica.


§ 4.


Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy w rozumieniu art. 9 i 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.


§ 5.


Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.


§ 6.


Przedszkole jest placówką publiczną, która :


 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego; podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 -13.00,

 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA


§ 7.


Celem przedszkola jest:


 1. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;

 2. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

 3. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;

 4. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

 5. współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

§ 8.


Zadania, wynikające z powyższych celów, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. poznawanie i rozumienie świata i siebie;

 2. nabywanie umiejętności poprzez działanie;

 3. odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie;

 4. budowanie systemu wartości.

§ 9.


Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:


 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą;

 2. zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

 3. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;

 4. okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych;

 5. spontaniczna działalność dzieci;

 6. zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).

§ 10.


 1. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej jest prowadzona wg rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

 2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.


§ 11.


 1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć przedszkolnych.

 2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

 3. Nauczyciela, w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa na terenie przedszkola jak i podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola, wspomaga woźna oddziałowa.


§ 12.


 1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Przedszkole organizuje naukę pływania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców (opiekunów prawnych).


§ 13.


 1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania farmaceutyków.

 2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców (opiekunów prawnych) o jego stanie, a rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.


 1. W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców (opiekunów prawnych).


§ 14.


 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców (opiekunów

  prawnych) lub w karcie zapisu do przedszkola.

 3. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny 16.00 nauczyciel winien telefonicznie skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami, a w razie braku powyższej możliwości ma prawo oddać dziecko do Izby Dziecka lub na policję w celu zapewnienia mu dalszej opieki.

§ 15.


 1. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),

  wyrażone na piśmie.

 2. Za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) mogą być organizowane w przedszkolu

  zajęcia dodatkowe.

 3. Zajęcia dodatkowe finansowane są w ramach opłaty za zajęcia ponadprogramowe płatne.

 4. Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy wychowania przedszkolnego.

 5. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje.

 6. Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych ustalane są na początku każdego roku szkolnego.


ORGANY PRZEDSZKOLA


§ 16.


Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola

 2. Rada Pedagogiczna

 3. Rada Rodziców§ 17.


 1. Przedszkolem kieruje Dyrektor.

 2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje społeczny zastępca dyrektora wyznaczony przez Radę Pedagogiczną.


§ 18.


 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

 2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności następujące zadania:

  1) planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości pracy przedszkola, w tym badanie osiągnięć edukacyjnych dzieci;

  2) opracowuje na każdy rok szkolny program rozwoju przedszkola wykorzystując wyniki mierzenia jakości pracy;

  3) ocenia stan i warunki oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej przedszkola.

 3. Dyrektor wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy:

1) prowadzi hospitację zajęć dydaktycznych w tym hospitacje diagnozujące oraz

bieżącą kontrolę pracy nauczycieli,

2) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami,

3) gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego

nauczycieli.


 1. Dyrektor udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 2. Dyrektor inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych, organizacyjnych.

 3. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.


§ 19.


 1. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz środowiskiem lokalnym.

 2. Dyrektor realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji.

 3. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola.


§ 20.


 1. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

 2. Dyrektor wykonuje zadania wynikające z przepisów szczególnych m. in.:

 1. Organizuje pracę kancelarii, odpowiada za dokumentację placówki;

 2. Sporządza arkusz organizacyjny przedszkola.

 1. Wraz z nauczycielami opracowuje Program Rozwoju Przedszkola.
§ 21.


 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decyduje o sprawach:

1) Zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

3) Występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

 1. Dyrektor stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości.

 2. Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.

 3. Dyrektor rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia zgodnie z wewnętrznym regulaminem.

 4. Dyrektor powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie którego dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania oraz o zmianach w tym zakresie.

§ 22.


 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.


§ 23.


1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku

szkolnego, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

 1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane

  przez jej przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3

członków Rady Pedagogicznej.


§ 24.


Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności przedszkola.


§ 25.

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci;

5) ustalanie regulaminu swojej działalności;

6) ustalanie przedszkolnego zestawu programów;

7) ustalanie przedszkolnego zestawu książek pomocniczych;

8) ustalenie zestawu programu wychowania przedszkolnego;

9) przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian;

10) uchwalanie programu wychowawczego przedszkola;

11) uchwalanie programu profilaktyki w przedszkolu.


 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

2) projekt planu finansowego przedszkola;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, wyróżnień;

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;

6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;

7) możliwość wystąpienia o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu;

8) program wychowawczy przedszkola;

9) program profilaktyki;

10) ustalenie oceny pracy dyrektora przedszkola.

§ 26.


Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian.
§ 27.


Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.


§ 28.


 1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

 2. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.

 3. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.


§ 29.


 1. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności.

 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.


§ 30.


Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie spraw omawianych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców (opiekunów prawnych) , a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.


§ 31.


 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców (opiekunów prawnych) przedszkola.

 3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.


§ 32.


 1. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora lub Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 2. Może występować z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela.

 3. Na wniosek dyrektora Rada Rodziców opiniuje pracę nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.

§ 33.


 1. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców (opiekunów prawnych) oraz innych źródeł.

 2. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin jego działalności.


§ 34.


 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.

 2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

 1. organizowanie wspólnych posiedzeń,

 2. wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,

 3. planowanie i podejmowanie wspólnych działań.§ 35.


 1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.

 2. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez:

 1. wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron,

 2. podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień,

 3. mediacje,

 4. umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.

 1. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.


§ 36.


 1. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola, a organami przedszkola, strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 2. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne i nieodwołalne.ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA


§ 37.


 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 rok.

 3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

 4. Rodzice dzieci spełniających roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do pisemnego lub telefonicznego usprawiedliwienia nieobecności dziecka. W przypadku braku informacji o przyczynie nieobecności dziecka Dyrektor pisemnie wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do natychmiastowego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Brak odzewu ze strony rodziców lub opiekunów powoduje przekazanie informacji dyrektorowi szkoły z obwodu, do którego dziecko należy.


§ 38.


 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

 2. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia.

 3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
§ 39.


 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego w tym roku szkolnym, w którym dziecko kończy 10 lat.

 2. Przyjęcie do przedszkola dziecka 7- letniego i starszego odbywa się na podstawie decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka.


§ 40.


 1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 2. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Zestawu programów wychowania przedszkolnego. Zestaw jest zatwierdzony przez dyrektora po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności rytmiki, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć kompensacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 1. z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut.

 2. z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.

 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

  a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

  b) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – 1 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.(organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)

  c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

  d) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

§ 41.


 1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.


§ 42.


 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola.

 2. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

 1. czas pracy poszczególnych oddziałów,

 2. liczbę pracowników przedszkola,

 3. ogólną liczbę godzin pracy finansowaną przez organ prowadzący przedszkole,

 4. kwalifikacje nauczycieli,

 5. stopień awansu zawodowego.

§ 43.


 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej.

 2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców (opiekunów prawnych).

 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 4. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


§ 44.


 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia.

 2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

 3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

 4. Czas otwarcia i zamykania przedszkola może ulegać zmianie, w zależności od potrzeb środowiska:

 1. zmiany dokonywane są na podstawie zatwierdzanych projektów organizacyjnych przedszkola i aneksów

 2. o wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice są na bieżąco powiadamiani poprzez umieszczanie informacji w kąciku dla rodziców.

 1. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od godz. 8:00 do godz. 13:00.

 1. Na wniosek rodziców, 5 godzinny czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej może być przesuwany w czasie, w granicach ok. 1 godziny.


ZASADY ODPŁATNOŚCI


§ 45.


 1. Pobiera się opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ustalane przez Radę Gminy Osiecznica, z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 2. Opłaty te podlegają zwrotowi, za okres nieobecności dziecka w przedszkolu, na podstawie uchwały Rady Gminy Osiecznica.


§ 46.


 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

 2. Przerwa miedzy posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.

 3. Koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu ("wsad do garnka"), w pełni pokrywają rodzice (opiekunowie prawni).

 4. Dzienna stawka wyżywienia oraz poszczególnych posiłków ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu dyrektorowi, rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystane posiłki, w następnym miesiącu.§ 47.


Termin i sposób wnoszenia opłat za przedszkole ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi), z uwzględnieniem uchwały Rady Gminy Osiecznica.


NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA


§ 48.


 1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

 2. W miarę możliwości, przy powierzaniu opieki nad oddziałem, dyrektor uwzględnia propozycje rodziców (opiekunów prawnych).

 3. Dla zapewnienia ciągłości oraz skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby przynajmniej jeden nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.


§ 49.


 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków.

 2. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania m.in.:

1) informuje rodziców (opiekunów prawnych) o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy,

2) udziela rodzicom (opiekunom prawnym) rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka,

3) ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi) wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie - w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową),

4) udostępnia rodzicom (opiekunom prawnym) wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia w książkach itp.).

 1. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m. in.:

1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań,

2) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej,

3) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej,

4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka,

5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy.

 1. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:

1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności,

2) prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo -kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności.

 1. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz pomocy dydaktycznych spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku przedszkolnego.

 2. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

1) Procedurę wdrożenia opracowanego programu określają szczegółowe przepisy.

 1. Systematycznie podnosi swą wiedzę i umiejętności poprzez , m. in.:

1) zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu,

2) udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,

3) aktywny udział w WDN- ie i naradach Rady Pedagogicznej,

4) samokształcenie,

5) pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów,

6) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.

§ 50.


 1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami(opiekunami prawnymi), w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno- wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy przedszkola, w szczególności organizują:

 1. zebrania ogólne rodziców (opiekunów prawnych) - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku,

 2. zebrania oddziałowe - co najmniej 2 razy w roku,

 3. konsultacje i rozmowy indywidualne,

 4. kącik dla rodziców,

 5. imprezy otwarte.

 1. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców (opiekunów prawnych) w różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola.


§ 51.


Pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych).


§ 52.


 1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają w szczególności prawo do:

 1. rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,

 2. pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 3. uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno -pedagogiczną,

 4. pomoc w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,

 5. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

 1. Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do:

 1. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,

 2. zapewnienia dzieciom 5-letnim i 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia,

 3. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

§ 53.


 1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno– pedagogiczna, w tym:

 1. kieruje wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne,

 2. przekazuje informacje i spostrzeżenia dotyczące kierowanego dziecka,

 3. realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 1. Przedszkole współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza:

 1. prowadzi oświatę zdrowotną,

 2. pomaga rodzicom (opiekunom prawnym) w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznej,

 3. organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów,

 4. organizuje spotkania i konsultacje ze specjalistami,

 5. organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom zgodnie z procedurą organizowania pomocy psychologiczno-pedagogiczną w Gminnym Przedszkolu w Osiecznicy.

 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 54.


 1. Przedszkole zatrudnia innych pracowników administracyjno - obsługowych, są nimi:

 1. szef kuchni,

 2. pomoc kuchenna,

 3. woźne oddziałowe,

 4. intendent.

 1. Pracownicy administracyjno - obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo-opiekuńczym m. in. poprzez:

1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,

2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowania ich godności osobistej,

3) usuwanie i zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

 1. Do obowiązków pracowników przedszkola należy:

1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola,

2) przestrzeganie przepisów bhp i przeciw pożarowych,

3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

4) przestrzeganie dyscypliny pracy,

5) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.

 1. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji placówki.

 2. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor, w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.

§ 55.


Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.


PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI


§ 56.


 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz wszystkich zajęć organizowanych poza przedszkolem;

 1. zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć organizowanych poza terenem przedszkola,

 2. uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,

 3. stwarza atmosferę akceptacji,

 4. zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

§ 57.


 1. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwie zorganizowany proces wychowawczo - dydaktyczny.

 2. Dziecko ma prawo do:

 1. podmiotowego i życzliwego traktowania;

 2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

 3. akceptacji takim jakie jest;

 4. własnego tempa rozwoju;

 5. kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi;

 6. zabawy i wyboru towarzysza zabaw;

 7. snu i wypoczynku, jeżeli jest zmęczone;

 8. jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami;

 9. zdrowego i smacznego jedzenia.

§ 58.


 1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

 1. szanowania wytworów innych dzieci,

 2. podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,

 1. przestrzegania zasad higieny osobistej.

§ 59.


 1. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:

1) systematycznego zalegania z opłatami za pobyt dziecka w przedszkolu, gdy warunki materialne rodziny (opiekunów prawnych) nie upoważniają do korzystania z zapomóg i zwolnień;

2) uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym.

 1. Dyrektor informuje rodziców (opiekunów prawnych) o możliwości bezpłatnego realizowania przez dziecko 5- letnie i 6-letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, uzgadnia z rodzicami sposób jego realizacji.SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA


§ 60.


 1. Dziecko w wieku 5 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowania przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

 2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

 3. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są zobowiązani do zgłoszenia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 4. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 5 lat, jeżeli wykazuje dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej potwierdzoną badaniami w publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.


§ 61.


 1. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

 2. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 3. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego umożliwiającego dzieciom spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice (opiekunowie prawni).


§ 62.


 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności.

 2. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie:

 1. oferty umieszczanej w widocznym miejscu w przedszkolu,

 2. planszy umieszczonych na publicznych tablicach ogłoszeń,

 3. notki informacyjnej na stronie internetowej przedszkola.


§ 63.


Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w przedszkolu. Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na warunkach i zasadach określonych corocznie przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.


§ 64.


 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.

 2. W przypadku dużej ilości kart zgłoszeniowych dziecka do przedszkola komisja może ustalić dodatkowe kryteria.

 3. Komisja rekrutacyjna prowadzi stosowną dokumentacje swojej działalności.


§ 65.


W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci według następujących kryteriów:

  Kryteria ustawowe stosowane na pierwszym etapie naboru:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria stosowane na drugim etapie naboru:

 1. oboje rodzice kandydata pracują (wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą),

 2. rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który jest nabór będzie wychowankiem przedszkola,

 3. wiek kandydata w kolejności od najstarszego do najmłodszego.


§ 66.

W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.

§ 67.

Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są wywieszane na tablicy ogłoszeń w przedszkolu zgodnie z terminem postępowania rekrutacyjnego.


§ 68.

 1. Sprawy sporne, skargi i odwołania, w pierwszej kolejności rozpatruje dyrektor.

 2. Od decyzji dyrektora rodzice mogą odwoływać się do organu prowadzącego, za pośrednictwem dyrektora.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 69.


Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.


§ 70.


 1. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 2. Przedszkole może tworzyć środki specjalne, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 71.


 1. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

 2. Zmiany w niniejszym Statucie zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 26 sierpnia 2015r.

 3. Traci moc tekst Statutu Gminnego Przedszkola w Osiecznicy nadanego Uchwałą Nr LVIII/266/10 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 listopada 2010r.

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2008-01-25 13:17:59
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2008-01-25 13:20:04
Ostatnia zmiana:2015-12-11 09:16:07
Ilość wyświetleń:2318