Zamknij okno Drukuj dokument

Stanowisko ds. ochrony środowiska

Danuta Zychowicz

tel. 731 07, 731 21 11, pokój nr 10
wewnętrzny 26

danuta.zychowicz@osiecznica.pl


 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

DS. OCHRONY ŚRODOWISKA

IMIĘ I NAZWISKO

DANUTA ZYCHOWICZ

OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 CZERWCA 2014 R.

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.Realizacja zadań wynikająca z ustawy o ochronie przyrody w tym:

1)      sporządzanie wniosków o wycinkę drzew i krzewów z terenów będących własnością gminy,

2)      prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew i krzewów.

2.Realizacja zadań w zakresie ustawy prawo ochrony środowiska w tym :

      1)     naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

      2)    opiniowanie decyzji na składowanie i usuwanie odpadów komunalnych oraz programów             

             gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

3)      udostępnianie informacji o środowisku zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

4)      gromadzenie danych dotyczących stanu środowiska w gminie i opracowywanie stosownych programów i analiz,

5)      koordynowanie akcją ,,Sprzątanie Świata’’ i sporządzanie zbiorczych zestawień z przeprowadzonych akcji w gminie,

3.      Prowadzenie postępowań administracyjnych dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym:

1)      przygotowywanie informacji i zawiadomień związanych z procesem wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2)      przygotowanie wystąpień o uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia do właściwych organów,

3)      przygotowanie wystąpień o opinię do właściwych organów,

4)      przygotowanie postanowień w sprawie ustalenia zakresu raportu lub w sprawie odstąpienia sporządzania raportu.

4.      Nadzór nad realizacją Gminnego Programu Ochrony Środowiska  oraz Programu Usuwania Azbestu.

5.      Nadzór nad funkcjonowaniem składowiska odpadów w Świętoszowie,

6.      Realizacja zadań wynikających z  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym :

1)      prowadzenie ewidencji oczyszczalni przydomowych,

 

2)      prowadzenie ewidencji szamb,

3)      sporządzanie i weryfikacja sprawozdań związanych z systemem gospodarki odpadów komunalnych,

4)   prowadzenie rejestru działalności regulowanej dot. transportu odpadów i nieczystości ciekłych, umieszczanie w CEIDG informacji o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakresie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru.

7.      Prowadzenie zadań związanych z realizacją programu ochrony zwierząt bezdomnych, w tym organizowanie uprzątnięcia zwierząt padłych oraz organizowanie odłowu  zwierząt bezdomnych.

8.      Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

9.      Prowadzenie ewidencji rozliczenia zużycia paliwa samochodu służbowego Renault Megane

o numerze rejestracyjnym DBL AH45.

10.      Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji  

publicznej w zakresie realizowanych zadań.

11. Sporządzanie stosownych analiz i sprawozdań wynikających z powierzonego zakresu czynności.

12.Opracowywanie projektów aktów prawnych i ich realizacja zgodnie z powierzonym zakresem  

      czynności.

13.Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych   

      przez Sekretarza Gminy lub Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica   z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-06-02 11:26:50
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-06-02 11:33:43
Ostatnia zmiana:2016-09-28 08:03:51
Ilość wyświetleń:4820