Zamknij okno Drukuj dokument

Stanowisko ds. inwestycji komunalnych  

mgr inż Damian Ilczuk
 tel. 731 07, 731 21 11, pokój nr 3
wewnętrzny 30

damian.ilczuk@osiecznica.pl


ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

 DS. INWESTYCJI KOMUNALNYCH

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. Damian Ilczuk

OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 CZERWCA 2014 R.

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.    Realizowanie inwestycji komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, ustawy o planowaniu przestrzennym i ustawy prawo zamówień publicznych z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska w oparciu o budżet gminy i  wieloletnią prognozę finansową.

2.    Uczestniczenie w procesie przygotowywania inwestycji:

a)      analiza ekonomiczna projektowania inwestycji,

b)      uzgadnianie lokalizacji inwestycji,

c)      uczestniczenie w komisji przetargowej,

d)      dokonywanie odbioru dokumentacji,

e)      uzyskiwanie uzgodnień dokumentacji z odpowiednimi organami oraz pozwolenia na budowę.

3.    Nadzorowanie i realizowanie inwestycji komunalnych:

a)      współudział w opracowywaniu SIWZ i uczestniczenie w komisjach przetargowych,

b)      nadzorowanie wykonawstwa i jakości  robót,

c)      uczestniczenie w naradach koordynacyjnych z wykonawcą,

d)      udział w odbiorze technicznym,

e)      potwierdzanie wykonania robót,

f)       analizowanie zużycia materiałów i rozliczanie inwestycji, sporządzanie druków OT,

g)      prowadzenie nadzoru w zakresie stosowania jednolitych normatywów                                w planowaniu techniczno-ekonomicznym, kalkulacji kosztów i cen,

h)      zgłaszanie do użytkowania inwestycji nowo wybudowanych oraz ich końcowe rozliczanie,

i)        nadzorowanie i koordynowanie pracy inspektorów nadzoru.

4.    Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie planowania i zabezpieczenia środków finansowych na wykonywanie inwestycji komunalnych, sporządzanie stosownych wniosków o ich dofinansowanie.

5.    Wydawanie warunków i uzgodnień dot. przyłączy kanalizacyjnych.

6.      Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

7.    Sporządzanie stosownych analiz i sprawozdań wynikających z powierzonego zakresu czynności.

8.    Opracowywanie projektów zarządzeń Wójta, uchwał Rady Gminy zgodnie                                     z powierzonym zakresem czynności.

9.    Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Sekretarza Gminy lub Wójta Gminy.

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica        z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy.

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego        i prawidłowego wykonywania.

 

 

 

………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

 

…………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-07-06 13:42:03
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-07-06 13:45:09
Ostatnia zmiana:2016-09-28 07:59:21
Ilość wyświetleń:4874