Zamknij okno Drukuj dokument

<> 

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego  

mgr Agnieszka Niemiec

tel. 075 7312111 wewn. 25 pok. nr 9

agnieszka.niemiec@osiecznica.pl

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

 

STANOWISKO

 DS. ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO

IMIĘ I NAZWISKO

Agnieszka Niemiec

OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 CZERWCA 2014 R.

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

1.      Dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.

2.      Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa.

3.      Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.

4.      Udzielanie informacji organom, sprawne i bezstronnie.

5.      Udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

6.      Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej.

7.      Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami.

8.      Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

9.      Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

10.  Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

1.    Przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć obronnych i obrony cywilnej przez administracje urzędu oraz organy gminy, podległe i nadzorowane przez Wójta Gminy, jednostki organizacyjne oraz przedsiębiorców i organizacje społeczne.

2.    Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Wójta Gminy funkcji terenowego organu obrony cywilnej.

3.    Opracowywanie dokumentacji dotyczącej:

a)      pozamilitarnych przygotowań obronnych,

b)      operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach kryzysu i wojny,

c)      programowania obronnego,

d)      stanowisk kierowania,

e)      organizacji urzędu na czas wojny,

f)       przemieszczania urzędu na zapasowe stanowisko kierowania,

g)      organizowania i funkcjonowania stałego dyżuru,

h)      służby zdrowia na potrzeby obronne.

4.    Realizacja szkoleń obronnych i obrony cywilnej na terenie gminy.

5.    Organizowanie ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

6.    Powoływanie, formowanie oraz przygotowywanie do działania jednostek przewidzianych do militaryzacji.

7.    Nakładania obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony.

8.    Prowadzenie spraw decyzji wydawanych na wniosek dowódców jednostek wojskowych, związanych z utworzeniem stref niebezpieczeństwa na obszarze województwa dolnośląskiego.

9.    Doręczanie kart powołania do służby wojskowej  w trybie natychmiastowym na terenie gminy.

10.  Organizowanie przygotowań obronnych służby zdrowia.

11.  Realizacja zadań wynikających ze zobowiązań sojuszniczych, a w szczególności dotyczących współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC) oraz pobytu i przemieszczania wojsk sojuszniczych na terenie województwa (HNS).

12.  Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem systemów łączności na potrzeby obronne oraz opracowywanie i realizacja gminnego planu obrony cywilnej.

13.  Organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze.

14.  Ochrona dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia.

15.  Realizacja zdań własnych gminy  z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczące w szczególności planu operacyjnego ochrony przed powodzią, pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

16.  Realizacja zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w tym:

1)      monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy,

2)      gminnego planu zarządzania kryzysowego,

3)      szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

4)      zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

5)      gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze gminy,

6)      funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,

7)      systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

8)      stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa,

9)      planowania wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej  Polskiej,

10)  usuwanie skutków zdarzeń o charakterze kryzysowym i klęsk żywiołowych,

11)  przekazywanie poprzez Sekretarza Gminy do środków masowego przekazu, komunikatów ostrzeżeń, w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom klęski żywiołowej,

12)  współpracy z podmiotami realizującymi monitoring środowiska oraz podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne,

13)  ewakuacji obszarów bezpośrednio zagrożonych,

14)  obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej,

15)  ograniczania wolności i praw człowieka i obywatela w związku z wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej.

17.  Realizacja zadań związanych z ochroną przeciwpożarową w tym:

1)      funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego na obszarze gminy,

2)      ekwiwalentów pieniężnych wypłacanych członkom OSP,

3)      wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej oraz udzielania dotacji jednostkom OSP,

4)      zaświadczeń o potwierdzeniu spełniania wymagań w zakresie badań lekarskich dla osób kierujących pojazdem uprzywilejowanym OSP.

18.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o pożytku i wolontariacie  w tym m. in.:

1)      opracowywanie gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

2)      ogłaszanie konkursów, analiza ofert,

3)       przygotowywanie umów, kontrola i rozliczanie dotacji.

19.  Sporządzanie i udzielanie odpowiedzi na zapytania i wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie realizowanych zadań.

20.  Opracowywanie projektów aktów prawnych i ich realizacja zgodnie z powierzonym zakresem czynności.

21.  Wykonywanie innych, nie ujętych w niniejszym zakresie czynności spraw doraźnych zleconych przez Sekretarza Gminy lub Wójta Gminy.

 

ZASTĘPSTWO

Zgodnie z zasadami ustalonymi  w zał. nr  2 do Zarządzenia Nr 16/2014 Wójta Gminy Osiecznica   z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

Oświadczam, że obowiązki pracownika są mi dobrze znane i zobowiązuję się do ich terminowego i prawidłowego wykonywania.

 

 

………………………………………

(data i podpis pracodawcy)

 

 

…………………………………………………

(data i podpis pracownika)

Metadane

Źródło informacji:Bogumił Mikołajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Bogumił Mikołajewski
Data wprowadzenia:2009-07-07 13:39:45
Opublikował:Bogumił Mikołajewski
Data publikacji:2009-07-07 13:46:40
Ostatnia zmiana:2018-10-04 14:46:09
Ilość wyświetleń:4253